سرو نستوه

سرو نستوه

اراده محکم، شجاعت، خلوص، خودساختگی، استواری در شداید و مصائب، شوریدگی و صفای نفس، ...