حجاب از دیدگاه دختران و زنان مسلمان مالزی

تحقیق حاضر به بیان دیدگاه کلی دختران مسلمان مالزیایی در مورد حجاب پرداخته و در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که اصولا حجاب از منظر دختران و زنان مالزی یک مساله و ترجیح شخصی است یا یک ضرورت دینی و اجتماعی. دلیل اصلی رعایت حجاب در میان زنان مسلمان مالزیایی چیست و متغیرهای فردی و اجتماعی چه تاثیری بر این مساله دارند.

نتایج این تحقیق علمی، ضمن بیان عدم اجبار قانون و حکومت مالزی در مورد حجاب، نشان می دهد که درصد بالایی از دختران و زنان مالزی ضمن رعایت حجاب، آن را یک تصمیم و انتخاب شخصی و نه فشارهای اجتماعی و قانونی دانسته که ریشه در اعتقادات دینی دارد و هیچ محدودیتی در مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ایجاد نکرده و همیشه و همه جا باید آن را رعایت کرد.

نظرات کاربران