"جایگاه فراملی گرایی در سیاست خارجی ج.ا.ایران با تاکید بر رفتارهای حمایتگرانه " به قلم دکتر بهنام سرخیل از تازه های چاپی موسسه است.

گسترش ظرفیتهای ارتباطی و ایجاد سازو کارهای جدید در سطح بین المللی موجب شده تا تعاملات فراملی میان اشخاص حقیقی و حقوقی از ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ... مورد توجه خاص اندیشمندان قرار گیرد. در همین راستا بررسی مولفه های فراملی گرایی نظیر فعالیت های بشر دوستانه و رفتار های حمایت گرانه که با لقوه  از مقبولیت و پذیرش مشترک بشری برخوردار اس، ضمن تبیین یکی از سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط خارج، امکان گشودن فرصتها و دریچه های نوین بر منظومه شبکه تعاملاتی بویژه حوزهی دیپلماسی عمومی و تعاملات با سایر ملت ها و به تبع آن بر روی دولته ها را فراهم خواهد نمود. کتاب حاضر در صدد است تا با بهره گیری از ادبیات آکادمیک  بویژه مفاهیم نظریات انتقادی، به پژوهش حول آثار و پیامدهای رفتارهای حمایتگرانه ج.ا.ایران پراخته و مباحث مهمی همچون دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی حمایت، ایجاد تغییرات نگرشی و توسعه حجم نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی، گسترش قدرت مانور در صحنه بین الملل از طریق برقراری پیوندهای شبکه های اجتماعی و توسعه  ارتباطات غیر دولتی را در اختیار نخبگان و دست تاندر کاران مسائل بین المللی قرار دهد.

این اثر در 313 ص به قیمت 180000 ریال توسط انتشارات بین المللی الهدی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

نظرات کاربران