نسخه آزمایشی

"دین و چالشهای جهان معاصر" به کوشش: دکتر عبدالرحیم گواهی توسط الهدی برای دومین باربه چاپ رسید.

این کتاب مجموعه ای 3 جلدی است که شامل سوال و شبهه در مورد دین، اسلام و تشیع که توسط اساتیدی بنام همچون عبدالرحیم گواهی، منوچهر صدوقی سها، الیاس کلانتری و مهدی چهل تنی پاسخ داده شده است. کتاب حاضر به وسیلۀ مرکز پژوهش ادیان و انتشارات بین المللی الهدی در شمارگان 2000 نسخه به طبع رسیده است. قیمت مجموعه 3 جلدی 780000 ریال می باشد.

دکتر عبدالرحیم گواهی فارغ التحصیل رشتۀ نفت از دانشگاه نفت آبادان، مدیریت بازرگانی از مدرسۀ بازرگانی هاروراد و دکترای ادیان تطبیقی از دانشگاه اوپسالای سوئد است. از گواهی تا کنون ده ها ترجمه در حوزۀ تاریخ، ادیان، عرفان، و کلام جدید به چاپ رسیده است. ترجمۀ آثاری از ادوارد سعید، جان هیک، نیکی ارکدی و آلفرد نورث وایتعهد در کارنامۀ این مترجم برجسته به چشم می خورد.

هجمه ای که امروزه به اسلام و تشیع می شود، در هیچ دوره ای از تاریخ سابقه نداشته است، در نتیجه برای جلوگیری از تاثیر این هجمه ها  وجود چنین کتابی در خانۀ هر مسلمان شیعه ضروری است. بیشتر سوالات این مجموعه از میان پرسش های دانشگاهیان و قشر روشنفکر گزینش شده است؛ سوالاتی که گسترۀ وسیعی از پرسش های علمی و تاریخی تا مسئله های فلسفی و عرفانی را در برمی گیرد

نظرات کاربران