نسخه آزمایشی

فرهنگ لغت فارسی- ملایو (اندونزی-مالزی)

زبان اندونزی ریشه در زبان ملایو دارد.زبان ملایو درطول تاریخ یک هزار ساله خود موقعیت خویش را به عنوان زبان مردم قسمت شرقی و جنوبی آسیای جنوب شرقی حفظ کرده است. فراگیری زبان اندونزیایی به دلیل عدم صرف افعال در زمانها برای اشخاص مختلف، تلفظ یکسان و مشخص حروف آن نسبتا آسان است. در نگارش این لغتنامه به تلفظ لغات زبان اندونزیایی اشاره شده است.

 

نظرات کاربران