نسخه آزمایشی

حقوق بشر از دیدگاه اسلام(انگلیسی)

ویرایش: اسماعیل سلامی، جمیله کوکبی

زبان: انگلیسی

سال چاپ: 2001

تیراژ: 1500

 

 

 

بدون شک حقوق بشر یکی از مهم ترین و پیچیده ترین موضوعات جامعه بین المللی در ابتدای قرن بیست و یکم به شمار می آید. درواقع می توان گفت حقوق بشر ایدئولوژی انسان معاصر و تعیین کننده هویت و جایگاه آن در جامعه مدرن به شمار می آید.

به لحاظ همین اهمیت مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایشی علمی با عنوان «حقوق بشر از دیدگاه اسلام» و با حضور استادان و پژوهشگران برجسته برگزار کرد که مجموعه مقالات آن در این کتاب گردآوری و به زبان انگلیسی ترجمه شده است. هدف از برگزاری این همایش بررسی موضوع حقوق بشر از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ایرانی بوده است.

در این کتاب ۱۸ مقاله گردآوری شده که موضوعات آنها چنین است: مقدمه ای بر دیدگاه ایرانی ـ اسلامی درباره حقوق بشر، منابع حقوق بشر در اسلام، شکل گیری مفهوم حقوق بشر، بررسی تشابهات و افتراقات حقوق بشر در اسلام و غرب، حقوق سیاسی مردم در اسلام، بررسی انتقادی بیانیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، حقوق بشر: تعارض بین حقوق فردی و جمعی، حقوق بشر و ارزش های آسیایی، قواعد و مقررات بین المللی درباره حقوق زنان، حقوق زنان درباره استقلال و حقوق اقتصادی زنان، سلامت باروری و حقوق، حقوق انسان دوستانه بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، رژیم بین المللی حقوق بشر: رویکردی نظری درخصوص شکل گیری و استمرار رژیم ها، تأثیر تغییرات نظام بین الملل بر مفهوم حقوق بشر، حقوق بشر در عمل، توسعه حقوق بشر در دوره پس از جنگ جهانی دوم.

نظرات کاربران