در حال بارگذاری ...
  • چاپ کتاب نمایه «افغانستان»

    نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسلامی نام دارد و از سه قوه اجرائیه، قانونگذاری و قضاییه تشکیل میشود. افغانستان یک نظام ریاستی است که در آن رئیسجمهور، رئیس کشور و حکومت است .

    ۸ تا سپتامبر ۸,۱۵ م/ دی ۱7۲7 تا شهریور ۱7,2 شمسی رئیس ,, حامد کرزی از دسامبر ۵ جمهور افغانستان بود که با روشن شدن نتایج پر سروصدای انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال ۱7,7 جای خود را به محمد اشرف غنی داد. پس از انتخابات مذکور دو رقیب محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ) وزیر خارجه کرزای ( بودند و به دور دوم انتخابات برآمدند، شکل جدیدی در حکومت پدید آمد که معامله سیاسی با پادرمیانی آمریکا رخ داد و برای اینکه عبدالله عبدالله 11 در صد آرا را در دور اول کسب کرده بود، اشرف غنی احمدزی به ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت برگزیده شد. و هریک دارای دو معاون گردیدند دو معاون رئیس جمهور: ژنرال دوستم ازبک ، معاون اول و سرور دانش از هزاره ، معاون دوم. معاونان رئیس اجرایی نیز به ترتیب مهندس محمدخان و محمد محقق شدند.

     


    نظرات کاربران