در حال بارگذاری ...
  • چاپ کتاب نمایه «قطر»

    قطر کشوری با نظام سیاسی حکومت متمرکز پادشاهی مشروطه است. از سال 210۳ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی جانشین پدر خود حمد بن خلیفه آل ثانی شده و قدرت را به دست گرفته است.

    وی مانند پدرش در بریتانیا تحصیل کرده است. او در مدرسه سربورن در دورست درس خوانده و از آکادمی نظامی ارتش بریتانیا )مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست( فارغالتحصیل شده است.

    او پیش از به دست گرفتن قدرت، جانشین فرمانده ارتش و رئیس کمیته المپیک قطر بوده است. او توجه زیادی به سرمایهگذاری در ورزش دارد. تلاشهای او بود که باعث شد تا قطر )در رقابتی بحثبرانگیز( میزبان جام جهانی فوتبال 2122 شود. در سال 0۳21 خورشیدی ) 2119 میلادی( نخستین قانون اساسی مکتوب کشور ابلاغ شد. در این قانون اصلاحاتی در مسائل داخلی کشور در نظر گرفته شده بود.


    نظرات کاربران