در حال بارگذاری ...
  • چاپ کتاب «مجموعه مقالات توسعه فرهنگی چین در بعد سیاست خارجی»

    این کتاب مجموعه مقالاتی درباره ارزیابی فرهنگی و اجتماعی چین پس از دوره اصلاحات و درهای باز به جهان است. رشد اقتصادی چین در دهه نخست قرن حاضر به 10 درصد در سال رسید. این کشور در جستجوی حضور استراتژی اقتصادی سیاسی در مناطق آفریقا، آمریکای لاتین و غرب آسیاست.

    این کتاب بیانگر آن است که چین از درون رشد بالایی داشته و  از جامعهای بسته و سنتی به جامعهایی باز و مدرن تبدیل شده است. گرچه چین کشوری پیچیده و متضاد به نظر میرسد اما موتور اقتصادی و بازیگری مهم در صحنه جهانی است و رقیبی بیبدیل برای ایالات متحده آمریکا شده است. مقابله با چین برای آمریکاییها و سایر کشورهای جامعه جهانی بسان چالشی در قرن بیست و یکم در آمده است. از اینرو درک و شناخت کافی از اصول و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چین از بحثهای اساسی در جامعه جهانی است.  امید است این مجموعه مقالات برای پژوهشگران و علاقهمندان آشنایی با چین مفید واقع گردد.

    تألیف و ترجمه: دکتر علیرضا خوشرو


    نظرات کاربران